Lliçó 2 – Criteris de valoració d’àmbit general de la fotografia subaquàtica.